MBGiTR Logo Malopolska Logo

Cele ogólne scaleń gruntów

 

Cele ogólne scaleń gruntów zgodnie z ustawą z dnia 26 marca 1982 r. o scalaniu i wymianie gruntów ( tekst jednolity Dz.U. 1982 nr 11 poz. 80 ) to:

 • tworzenie korzystniejszych warunków gospodarowania w rolnictwie i leśnictwie poprzez poprawę struktury obszarowej gospodarstw rolnych, lasów i gruntów leśnych,
 • racjonalne ukształtowanie rozłogów,
 • dostosowanie granic nieruchomości do systemu urządzeń melioracji wodnych, dróg oraz rzeźby terenu.

 

Zasady przeprowadzania postępowania scaleniowego:

 • Postępowanie scaleniowe przeprowadza starosta, jako zadanie z zakresu administracji rządowej.
 • Wszczęcie postępowania scaleniowego następuje w drodze postanowienia starosty.
 • Postępowanie scaleniowe prowadzi się z udziałem rady uczestników scalenia w składzie 3-12 osób, wybieranej przez uczestników scalenia.
 • Projekt scalenia opracowuje upoważniony przez starostę geodeta – projektant scalenia, przy udziale powołanej przez starostę komisji pełniącej funkcje doradcze.
 • Projekt scalenia opracowywany jest w oparciu o życzenia uczestników scalenia zgłaszane podczas indywidualnych rozmów.
 • Uczestnicy scalenia otrzymują grunty o równej wartości szacunkowej w zamian za dotychczas posiadane.
 • Za grunty stanowiące współwłasność można, za zgodą współwłaścicieli, wydzielić odrębne dla każdego z nich grunty odpowiadające wartości udziałów we współwłasności.
 • Grunty będące przedmiotem dzierżawy można za zgodą wydzierżawiającego wydzielić w pobliżu gruntów własnych dzierżawcy.
 • Jeżeli służebności gruntowe obciążające grunty objęte scaleniem utraciły dla nieruchomości władnącej wszelkie znaczenie, znosi się je bez odszkodowania.
 • Projekt scalenia wyznacza się na gruncie i okazuje uczestnikom scalenia, którzy w terminie 14 dni od okazania projektu, mogą zgłaszać na piśmie staroście zastrzeżenia do tego  projektu.
 • Projekt scalenia zatwierdza starosta w drodze decyzji, jeżeli większość uczestników nie zgłosiła do niego zastrzeżeń.
 • Uczestnikiem scalenia jest właściciel, samoistny posiadacz, zarządca lub użytkownik gruntu położonego na obszarze scalenia.
 • O terminach zebrań uczestników scalenia, o wyłożeniu do publicznego wglądu wyników oszacowania gruntów, o terminie okazania projektu scalenia gruntów, starosta zawiadamia uczestników postępowania przez obwieszczenie lub inny, zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości, sposób publicznego ogłaszania.
 • W przypadku scalenia gruntów prowadzonego w mieście na prawach powiatu (np. miasto Tarnów) jako starostę należy rozumieć Prezydenta Miasta (np. Prezydenta Miasta Tarnowa).

Realizacja procesu scalenia gruntów obejmuje :

 1. Opracowanie projektu scalenia (dokumentacji geodezyjno-prawnej).
 2. Zagospodarowanie poscaleniowe (budowa i modernizacja dróg transportu rolnego, rowów melioracyjnych , rekultywacja gruntów oraz realizacja innych niezbędnych zabiegów).

Scalenie związane z budową autostrady (wokółautostradowe)

Koszty wykonania scalenia gruntów związanego z budową autostrady oraz koszty zagospodarowania poscaleniowego pokrywa Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Postępowanie scaleniowe wszczyna się z urzędu. Podstawowym celem scalenia gruntów prowadzonego w związku z budową autostrady jest maksymalne wyeliminowanie ujemnych skutków wybudowania autostrady dla ochrony środowiska i rozłogu gruntów położonych wokół autostrady. Negatywne skutki dezorganizujące strukturę terenową obszaru oddziaływania autostrady to :

- poprzecinane drogi dojazdowe z siedlisk do pól,

- wzrost liczby działek, wynikający z zaistniałego fizycznego podziału,

- częściowe zniszczenie rowów melioracyjnych,

- odcięcie dużej liczby działek od siedlisk,

- wydłużenie dojazdu do gruntów

Wyżej wymienione negatywne skutki można w dużej mierze ograniczyć, a nawet w całości zlikwidować poprzez przeprowadzenie postępowania scaleniowego. Największe korzyści wynikające z planowanego scalenia to:

- poprawa rozłogów gruntów przeciętych pasami autostrady

- zlokalizowanie gruntów poszczególnych gospodarstw w miarę możliwości po tej  samej stronie autostrady, po której znajduje się siedlisko ( likwidacja działek tzw. kolizyjnych )

- modernizacja urządzeń melioracyjnych, rowów odwadniających, oraz dostosowanie do nich kształtów działek,

- budowa nowych i modernizacja istniejących dróg transportu rolnego,

- poscaleniowe zagospodarowanie gruntów, poprzez likwidację miedz oraz dróg zbędnych w wyniku nowego podziału działek,

-  zapewnienie dostępu do drogi publicznej każdej działce poscaleniowej,

- wydzielenie działek na cele publiczne bez procedur wywłaszczeniowych,

- zniesienie uciążliwych współwłasności i likwidacja zbędnych służebności

Scalenie gruntów, czyli uporządkowanie geodezyjne, przybliżenie działek do siedliska, połączenie działek w gospodarstwie, przyczyni się do złagodzenia negatywnych skutków oddziaływania autostrady.  

 

Wszelkie informacje zawarte na stronie internetowej są publikowane dla celów informacyjnych i reklamowych. MBGiTR Sp. zo.o. w Tarnowie nie  ponosi odpowiedzialności za ich dokładność, kompletność i sposób wykorzystania. Akty prawne zamieszczone na stronie internetowej nie stanowią źródła prawa. Zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. 2007, Nr 68, poz. 449) za źródło prawa polskiego uznaje się jedynie akty ogłaszane drukiem w Dzienniku Ustaw oraz Monitorze Polskim.

 

 

Copyright © 2008 Małopolskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych. Wszelkie prawa zastrzeżone