MBGiTR Logo Malopolska Logo

Scalenie związane z budową autostrady (wokółautostradowe) na obszarze miasta TarnowaObszar scalenia wokółautostradowego w mieście Tarnowie podzielony został na trzy obiekty:  

  • Obiekt I – od „ stawów krzyskich”  do ul. Krzyskiej ; obejmuje w całości obręby 0010 i 0023 oraz w części obręb 0011 m.Tarnowa - pow.95 ha
  • Obiekt II – od ul.Krzyskiej do ul.Nowodąbrowskiej ; obejmuje w całości obręby 0039 i 0040 oraz w części obręby 0012, 0013, 0017, 0018, 0041 m.Tarnowa  - 111 ha
  • Obiekt III – od  ul.Nowodąbrowskiej do granic miasta ; obejmuje w całości obręby 0044, 0047, 0045 i w części obręby 0042, 0043, 0048 m. Tarnowa  - 107 ha

Dla każdego obiektu jest prowadzone odrębne postępowanie scaleniowe. Prowadzącym postępowanie scaleniowe w mieście Tarnowie jest Prezydent Miasta Tarnowa. Prace techniczne (geodezyjne) wykonywane są przez nasze Biuro. Postępowanie prowadzone jest równolegle na trzech obiektach.

 


AKTUALNIE:

 

  • Etap bieżący : Opracowanie projektu scalenia gruntów, jego wyznaczenie na gruncie i okazanie uczestnikom scalenia

    - Projekt scalenia gruntów opracowuje upoważniony przez Prezydenta Miasta Tarnowa geodeta-projektant przy udziale komisji pełniącej funkcje doradcze powołanej przez organ prowadzący postępowanie scaleniowe. Projekt scalenia gruntów określa proponowane granice wydzielonych gruntów. Projekt scalenia wyznacza się na gruncie i okazuje uczestnikom scalenia. Uczestnicy scalenia, w terminie 14 dni od okazania projektu, mogą zgłaszać na piśmie do Prezydenta zastrzeżenia do projektu. Zastrzeżenia rozpatruje Prezydent po zasięgnięciu opinii komisji pełniącej funkcje doradcze. Opiniowanie zastrzeżeń do projektu przez komisję odbywa się przy udziale uczestnika  wnoszącego zastrzeżenie oraz przynajmniej połowy liczby członków komisji. O terminie i miejscu posiedzenia komisji powiadamia się zainteresowanych uczestników na piśmie co najmniej na 3 dni przed wyznaczonym terminem. Każdorazowe zmiany, wprowadzone do projektu scalenia po jego wyznaczeniu i okazaniu, wymagają ponownego wyznaczenia na gruncie i okazania zainteresowanym uczestnikom.      

    - 24.03.2013 r. zakończony został etap okazania  projektu scalenia gruntów uczestnikom na gruncie. Zebrania w celu okazania projektu scalenia gruntów objętych postepowaniem scaleniowym  planowane są w trzeciej dekadzie  kwietnia. W trakcie zebrań oraz w dniach jego wyłożenia do wglądu w kancelarii scaleniowej  będzie można zapoznać się z projektem scalenia. Szczegółowe informacje o terminie zebrań i terminie wyłożenia projektu do wglądu podane zostaną w obwieszczeniu Prezydenta Miasta Tarnowa, wywieszonym na tablicach ogłoszeń w mieście Tarnowie – Krzyżu, Urzędzie Miasta Tarnowa – ulica Nowa 3 i 4, Biuletynie Informacji Publicznej na stronie www.tarnow.pl

 

 

Copyright © 2008 Małopolskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych. Wszelkie prawa zastrzeżone