MBGiTR Logo Malopolska Logo

Scalenie gruntów w miejscowościach Nieciecza, Czyżów i w części Podlesie Dębowe oraz Żabno gm. Żabno

 • Zgodnie z komunikatem Starosty Tarnowskiego przekazujemy informację, że Naczelny Sąd Administracyjny postanowieniem z 23 czerwca 2023 r. sygn. akt I OSK 1190/23 odmówił wstrzymania wykonania zaskarżonej decyzji Wojewody Małopolskiego z dnia 13 kwietnia 2022 r., znak: IG-II.7227.15.2020.KB, utrzymującej w mocy decyzję Starosty Tarnowskiego z dnia 13 października 2020 r., znak: GN.6622.2.1.2013 zatwierdzającej projekt scalenia gruntów. Jednocześnie postanowieniem z dnia 23 czerwca 2023 r., sygn. akt I OZ 229/23 oddalił zażalenie na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 13 lutego 2023 r., sygn. akt. II Sa/Kr 727/22.
 • Informujemy, że dnia 28.09.2022 r. zapadł wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie: II SA/Kr 727/22 utrzymujący w mocy decyzje II instancji.
 • Informujemy, że dnia 16.09.2022 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie wydał postanowienie o wstrzymaniu wykonywania zaskarżonej decyzji.
 • Informujemy, że dnia 7 czerwca 2022 r. Starosta Tarnowski wydał postanowienie o odmowie wstrzymania wykonania decyzji zatwierdzającej projekt scalenia gruntów w miejscowościach Nieciecza, Czyżów cześć Podlesia Dębowego i Żabna, gm. Żabno: szczegóły.
 • Informujemy, że w dniu 13 kwietnia 2022 r. Wojewoda Małopolski wydał decyzję znak: IG-II.7227.15.2020.KB utrzymującą w mocy zaskarżoną decyzję organu I instancji. Do powyższej decyzji 26-go maja 2022 r. wydano także sprostowanie omyłki pisarskiej: postanowienie.
 • Informujemy, że dnia 6 października 2021 r. zapadł wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie: II SA/Kr 499/21
 • Informujemy, że Wojewoda Małopolski w dniu 24 lutego 2021 r. wydał decyzję znak: IG-II.7227.15.2020.AM utrzymującą w mocy zaskarżoną decyzję organu I instancji oraz postanowienie o uchybieniu terminu do wniesienia odwołania przez jedną ze stron postępowania.
  Szcegóły na sronach BIP Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego:
  https://bip.malopolska.pl/muw,a,1891754,decyzja-w-sprawie-scalenia-gruntow-w-miejscowosci-nieciecza-czyzow-czesc-podlesia-debowego-oraz-czes.html

 • Informujemy, że w dniu 14 października 2020 r. (środa) o godzinie 17:00 w Hali Sportowej w Żabnie, ul. Przybyszewskiego 10, 33-240 Żabno, Starosta Tarnowski zwołuje zebranie uczestników scalenia .
  Celem zebrania będzie odczytanie Decyzji Starosty Tarnowskiego zatwierdzającej projekt scalenia gruntów w miejscowości Nieciecza, Czyżów, części Podlesia Dębowego i Żabna, gm. Żabno 
  - szczegóły na stronach BIP Starostwa Powiatowego w Tarnowie.

 • Informujemy, że został opracowany projekt scalenia gruntów w miejscowościach Nieciecza, Czyżów, Podlesie Dębowe, Żabno gm. Żabno.
  W związku z powyższym każdy z uczestników został zawiadomiony indywidualnie, celem okazania projektu na gruncie. Ponadto będzie możliwość zapoznać się z projektem podczas zebrania uczestników w dn. 25.09.2019
  szczegóły tutaj.  Jednocześnie prosimy o stawiennictwo wszystkie osoby, które nie otrzymały zawiadomienia - właścicieli, posiadaczy samoistnych, użytkowników, spadkobierców po osobach nieżyjących - nieujawnionych dotychczas w ewidencji gruntów, a posiadających grunty na obszarze objętym scaleniem - w kancelarii scaleniowej, mieszczącej się w OSP w Niecieczy, w dniu 26.09.2019 (piątek) w godzinach 9:00-15:00, celem zapoznania się z projektem scalenia .

  Osoby, które nie mogą zgłosić się osobiście mogą ustanowić pełnomocników przez zwykłe pełnomocnictwo - dla członków rodziny nie jest wymagana forma aktu notarialnego
  - wzór upoważnienia
  Telefon do kontaktu: 882-700-166

 • Informujemy, że został opracowany zmieniony projekt wstępnego rozmieszczenia gruntów objętych postępowaniem scaleniowym w miejscowościach Nieciecza, Czyżów, Podlesie Dębowe, Żabno gm. Żabno. .

  W związku z powyższym osoby, których zmiany dotyczą zostały zawiadomione indywidualnie, jednocześnie prosimy o stawiennictwo wszystkie osoby, które nie otrzymały zawiadomienia - właścicieli, posiadaczy samoistnych, użytkowników, spadkobierców po osobach nieżyjących - nieujawnionych dotychczas w ewidencji gruntów, a posiadających grunty na obszarze objętym scaleniem.
  Zapoznanie ze zmianami projektu możliwe będzie w kancelarii scaleniowej, mieszczącej się w OSP w Niecieczy, w dniach od 12.08.2019-13.08.2019, poniedziałek i wtorek w godzinach od 9:00-14:00.

  Proszę o zabranie dokumentu tożsamości oraz wszelkich dokumentów dotyczących prawa własności gruntów podlegających scaleniu (w szczególności numerów ksiąg wieczystych).
  Nieobecność Pana/Pani nie wstrzymuje prac związanych z opracowaniem projektu scalenia gruntów.

  Osoby, które nie mogą zgłosić się osobiście mogą ustanowić pełnomocników przez zwykłe pełnomocnictwo - dla członków rodziny nie jest wymagana forma aktu notarialnego -
  wzór upoważnienia.
  Telefon do kontaktu: 882-700-166

 • Informujemy, że został opracowany projekt wstępnego rozmieszczenia gruntów objętych postępowaniem scaleniowym w miejscowościach Nieciecza, Czyżów, Podlesie Dębowe, Żabno gm. Żabno..

  W związku z powyższym, prosimy o stawiennictwo wszystkie osoby, które nie otrzymały zawiadomienia - właścicieli, posiadaczy samoistnych, użytkowników, spadkobierców po osobach nieżyjących - nieujawnionych dotychczas w ewidencji gruntów, a posiadających grunty na obszarze objętym scaleniem.

  Zapoznanie z projektem możliwe będzie w kancelarii scaleniowej, mieszczącej się w OSP w Niecieczy, w dniach od 06.05.2019-24.05.2019, od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00-14:00.

  Proszę o zabranie dokumentu tożsamości oraz wszelkich dokumentów dotyczących prawa własności gruntów podlegających scaleniu (w szczególności numerów ksiąg wieczystych).
  Nieobecność Pana/Pani nie wstrzymuje prac związanych z opracowaniem projektu scalenia gruntów.

  Osoby, które nie mogą zgłosić się osobiście mogą ustanowić pełnomocników przez zwykłe pełnomocnictwo - dla członków rodziny nie jest wymagana forma aktu notarialnego -
  wzór upoważnienia.
  Telefon do kontaktu: 882-700-166

 • Informujemy, o rozpoczęciu etapu uzgodnień lokalizacyjnych gruntów objętych postępowaniem scaleniowym

  W związku z powyższym prosimy o stawiennictwo wszystkie osoby, które nie otrzymały zawiadomienia - właścicieli, posiadaczy samoistnych, użytkowników, spadkobierców osób nieżyjących - nieujawnionych dotychczas w ewidencji gruntów a posiadających grunty na obszarze objętym scaleniem.
  Uzgodnień lokalizacyjnych będzie można dokonywać w kancelarii scaleniowej mieszczącej się w OSP w Niecieczy, w dniach od 29.01.2019-25.02.2019, od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00-14:00. Ponadto dodatkowo w dniach 26.02.2019-28.02.2019 w godzinach 14:00-19:00.
  Proszę o zabranie dokumentu tożsamości oraz wszelkich dokumentów dotyczących prawa własności gruntów podlegających scaleniu. Nieobecność Pana/Pani nie wstrzymuje dalszych prac związanych z opracowaniem projektu scalenia gruntów. Osoby, które nie mogą zgłosić się osobiście mogą ustanowić pełnomocników przez zwykłe pełnomocnictwo (dla członków rodziny nie jest wymagana forma aktu notarialnego) - wzór upoważnienia.

  Dodatkowych informacji można uzyskać w naszym biurze.

  Szczegółowe informacje o najbliższych zebraniach uczestników scalenia dostępne na  stronach internetowych Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatu Tarnowskiego:
  BIP Starostwo Powiatowe w Tarnowie

 • Informujemy, o wyłożeniu do publicznego wglądu wyników oszacowania gruntów:  szczegóły.

 • Wzory wniosków i deklaracji: wnioski.pdf

 • Postanowienie Starosty Tarnowskiego z dnia 27.01.2014 roku o wszczęciu postępowania scaleniowego: postanowienie.pdf

Copyright © 2008 Małopolskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych. Wszelkie prawa zastrzeżone